آموزشگاه مجازی أمم

هدف ما آسان سازی آموزش زبان قرآن و سایر زبان ها برای کسانی است که به غیر این زبان ها در سراسر جهان گفت و گو می کنند و این مهم از طریق موارد ذیل حاصل می شود:

  1. تألیف و ارائه ی شیوه های مختلف تدریس
  2. تربیت مدرسان زبان
  3. برگزاری دوره های عمومی و خصوصی
  4. ارائه ی محصولاتی برای آسان سازی یادگیری زبان ها